اخبارجهانی | کارگروه کشاورزی برای حمایت از تجار ایران و ارمنستان تشکیل شود