اخبارجهانی | همکاری های حقوقی و قضایی میان ایران و ارمنستان افزایش یابد