اخبارجهانی | آسیب دیدگی ملی پوش بسکتبال در آستانه انتخابی جهان