اخبارجهانی | ارتباط بیماری لثه و ریسک بالا سرطان مری