اخبارجهانی | عکس: خواننده زن مشهور توبه کرد و مسلمان شد